Postní doba a hudba: Oratoria v barokním Brně

Postní doba a hudba: Oratoria v barokním Brně

Klíčový význam Svatého týdne v rámci liturgického roku se v předchozích staletích také zásadním způsobem odrážel v hudební tvorbě, a to nejen přímo liturgické.

V liturgii postní doby chybí zcela radostný zpěv Aleluja, ale také hymnus Gloria in excelsis Deo (podobně jako v dalším přípravném období, adventu). K postnímu období, tedy k době příprav na velikonoční svátky, obecně náleží zpěvy kajícného charakteru, zejména žalmy. Typický je například žalm 51. Miserere mei Deus (Smiluj se nade mnou, Bože; dle Septuaginty žalm č. 50). V první polovině 18. století se po celou postní dobu konala v brněnských chrámech odpolední kázání i ve všední dny. Za kvardiána Freislera bylo pravidelné kázání (v pondělí) zavedeno i u minoritů a jeho součástí byl také výstav Nejsvětější svátosti (ve formě posvěcené hostie v monstranci) a figurálního provedení žalmu Miserere mei Deus.

Ve Svatém týdnu se připomínají poslední dny Krista až do jeho ukřižování. Svatý týden začíná triumfálním vjezdem do Jeruzaléma na Květnou neděli. Na Květnou neděli se také poprvé v liturgii zpívaly pašije, ty části z evangelií, které pojednávají o utrpení a umučení Krista. V dřívější praxi byly jednotlivé dny svatého týdne spojeny s pašijemi z jednotlivých evangelií: na Květnou neděli pašije podle sv. Matouše, v úterý podle Marka, ve středu podle Lukáše, na Velký pátek pak podle sv. Jana. Podle dochovaných pramenů ze 17. a 18. století se zdá, že v nuceně jednobarevném prostředí českých zemích pašije zůstávaly přímou součástí mešní bohoslužby jednotlivých dnů. Z praktických důvodů tak jejich hudební podoba zůstávala spíše oproštěná; nejčastěji se zpívaly jednohlasé chorální pašije snad s doprovodem continua, ale jistě v mateřských jazycích.

Protestantská tradice rozměrných pašijových kompozic našla v katolických oblastech Říše římské národa německého svůj protipól v rozvoji oratorií, tedy hudebně dramatických děl s duchovními náměty. Obecně lze vnímat jako oratoria jako náhradu opery v obdobích, kdy právě z liturgických důvodů byly opery zakázány, tedy především v postu a do určité míry i v adventní době.

Podle vzoru vídeňského dvora se nejpozději od počátku dvacátých let 18. století v Brně ujímají oratoria, uváděná především v samotném Svatém týdnu, zvaném též pašijový. Význam Vídně jako zásadního kulturního vzoru a zdroje repertoáru potvrzuje i jednoznačné rozhodnutí městské rady při výběru nového ředitele kůru u sv. Jakuba v roce 1721. Úspěšný žadatel Matthias Russmann zastával do té doby funkci vicekapelníka vídeňského chrámu sv. Michala a své kontakty a možnosti získání módních skladeb patřičně zdůraznil ve své žádosti.

Zatím nejstarším známým pašijovým oratoriem uvedeným na Moravě je dílo vídeňského dvorského varhaníka Johanna Georga Reinhardta Desperanti peccatori a moriente Iesu restituta Vita. Toto německé oratorium bylo uvedeno na Velký pátek roku 1721 v kostele sv. Mikuláše na tehdejším Velkém náměstí v Brně. Zadavatel oratoria zde není uveden, avšak kostel sv. Mikuláše byl filiálním k farnímu kostelu sv. Jakuba, k němuž držela patronátní právo brněnská městská rada, a proto lze předpokládat, že právě ona provedení oratoria zadala. V této souvislosti zaráží spíše rozměry kostela sv. Mikuláše. Tato původně středověká svatyně byla sice zbořena už v roce 1870, nově vytvořený půdorys chrámu v dláždění Náměstí Svobody však dává dobrou představu o jeho relativně malých rozměrech. Představit si však uvedení oratoria (byť jen s malým ansámblem) v tak malém prostoru je však obtížné.

Právě magistrát byl mecenášem dalšího německého oratoria od J. G. Reinhardta (Testamentum Salvatoris), jež zaznělo u sv. Jakuba ve Svatém týdnu roku 1730. Snad toto mecenášství brněnské městské rady souviselo s její podporou spojeného velkopátečního procesí (od roku 1707) jezuitské družiny Smrtelných úzkostí Kristových a bratrstva Božího Těla při kostele sv. Jakuba, které bylo personálně s magistrátem. Dochované tištěné programy z těchto procesí uvádějí, že po jeho skončení následuje veřejná modlitba litanií o Kristově utrpení v jezuitském chrámu. Z jezuitských kolejí české provincie je však již z první poloviny 18. století doložena praxe provádění dvoudílných oratorií, jejichž první část byla uvedena na sklonku Velkého pátku, druhá pak na Bílou sobotu (Praha, Telč). I v menších lokalitách je doložena snaha ozdobit dny Svatého třídení (tridua) nejen vizuálně vyobrazením Hory Olivetské či Božího hrobu, ale právě také hudebními produkcemi s výrazně meditativním charakterem: přednost má „sladká hudba k rozjímání“ a vhodné texty jako různé pašijové písně či sekvence Stabat Mater – v poutním místě Tuřanech prováděná na sklonku 17. století na Velký pátek česky.

Oratoria tak lze vnímat jako určitou kvalitativní špičku hudební produkce v postní době, a to i z hlediska reprezentace, byly to jednoduše také nejdražší podniky bez nároku na návratnost v podobě vstupného jako v případě opery. Dalšími dosud známými zadavateli oratorií na Moravě jsou vedle brněnského magistrátu spíše jednotlivé osobnosti – příslušníci církevní a světské aristokracie. Hlavním iniciátorem oratorního provozu byl olomoucký biskup kardinál Wolfgang Hannibal Schrattenbach, jehož hudebním aktivitám se podrobně věnovala Jana Spáčilová. Pro Schrattenbacha představovala italská oratoria jakousi plynulou náhradu vlastních operních produkcí pro postní dobu. Na základě dosavadních výzkumů lze předpokládat, že podobně jako v případě oper šlo o soukromé produkce pro zvanou společnost. Oratoria tak byla uváděna v některé z reprezentativních místností brněnského Schrattenbachova paláce, a to každý týden po celou dobu postní. Další výraznou osobností byl tehdejší probošt petrovské kolegiátní kapituly Jan Matyáš hrabě z Thurn-Vallesassina, jehož jméno je spojeno především s uvedením oratorií o svatém Janu Nepomuckém v kolegiátním chrámu na Petrově (1724?, 1730). Tato oratoria však vzhledem k tématu nespadala do postní doby.

Výrazným mecenášem byl vedle zmíněných dvou prelátů také hrabě Jan Adam z Questenberga. V letech 1730, 1731 a 1734 dal prokazatelně provést nejméně tři německá oratoria svého kapelníka Františka Antonína Míči, vždy na Zelený čtvrtek u kapucínů. Na Velký pátek byla totiž táž oratoria uváděná v jaroměřickém farním kostele hned po kázání u Božího hrobu. Pro uvedení dvou italských oratorií v roce 1736, kdy Questenberg v Brně zastával úřad principálního komisaře zemských stavů, hrabě domlouval s městskou radou možnost využití farního kostela sv. Jakuba (se stavbou dřevěného pódia pro hudebníky v přední části chrámu) pro uvedení Caldarova oratoria Svatá Helena hledající kříž (24. března 1736 odpoledne) a s dominikány si vyjednal pronájem jejich kostela sv. Michala. Navíc Questenberg nejenže takto prosadil oratorní produkce v Jaroměřicích a v Brně, doložené je totiž také uvedení dalších děl v Olomouci opět u kapucínů (1729, 1736).

Uvádění oratorií v Brně má tedy starší tradici než samotná italská opera. Navíc se zdá, že zvyk spojovat velké městské slavnosti právě s uvedením nějakého oratoria (psaného případně i pro danou příležitost) se opět udržel déle než operní produkce. Jedním z posledních případů tohoto typu v první polovině 18. století je oratorium Josepha Umstatta ke slavnosti v roce 1745 (výročí úspěšného ubránění města před Švédy). I z tohoto krátkého nástinu je snad zřejmé, že právě oratoria byla dlouhodobým a zásadním fenoménem v dějinách Brna. Jejich prostřednictvím se prakticky všechny zainteresované (co tehdy dělali ti, kteří dnes chodí na Kometu, netuším) vrstvy obyvatelstva měly příležitost seznámit se s kvalitními díly domácí (František Antonín Míča, Joseph Umstatt), ale především vídeňské provenience (Johann Georg Reinhardt, Giuseppe Porsile, Antonio Caldara a další). Zvídavé čtenáře pak odkazuji na nejnovější práce Jany Spáčilové a Jany Perutkové.

Zdroje:

Perutková, Jana: František Antonín Míča ve službách hraběte Questenberga a italská opera v Jaroměřicích. Praha 2011

Spáčilová, Jana: Olomoucký biskup Schrattenbach a hudba vrcholného baroka [IV.] Brněnská oratoria „z rozkazu jeho Eminence“. Opus musicum 37, 2005, č. 4, s. 36–43.

Spáčilová, Jana: K provozování oratorií v Brně v 1. polovině 18. století, Opus musicum 45, 2013, č. 6, s. 6–16.

Pohled na zaniklý kostel svatého Mikuláše v Brně – dílo Franze Richtera, foto wiki
Hudebníci z pražského tisku Rituale (1699), archiv

Komentáře

Reagovat

Zatím nebyl přidán žádný komentář..

Dále si přečtěte

Oživení minoritského konventu v Brně a především prudký nárůst jeho popularity mezi obyvateli města, k němuž došlo v rozmezí druhé až čtvrté dekády 18. století, považovali již současní pozorovatelé za zázrak. S růstem obliby souvisel i příliv prostředků. V rozmezí necelých dvou desetiletí se areál minoritského konventu zásadním způsobem proměnil, stal se jedním z nejvýznamnějších komplexů barokní architektury a sakrálního umění. Jak ale k této proměně došlo? Proč minoritský konvent zažil takový rozmach? Jedním z podezřelých je hudba.  více

Stručné, ale případné vylíčení středověkých počátků procesí o svátku Božího těla v Brně zpřesňuje naši představu o zrodu fenoménu, který se spolu s nemnoha jinými udržel až do současnosti, a to i v Brně. Sekularizaci i jiným proměnám společnosti navzdory.  více

Ve srovnání se zprávami o množství nejrůznějších darů pro nový jezuitský kostel či o každoročním uvádění studentských dramat působí hudební dění v koleji jako popelka. Spíše než v kronikářských záznamech vystupuje její význam a předpokládaná kvalita prostřednictvím dochovaných účtů. Byla to právě hudba, která řadu obyvatel Brna i okolí lákala do jezuitského chrámu.  více


Poslední letošní orchestrální koncert Ensemblu Opera Diversa, uvedený pod názvem Double Concerto, kladl důraz na speciální vztah mezi tímto souborem a slovenským, v Brně působícím houslistou Milanem Paľou (*1982). Toto propojení bylo na úterním koncertu v Domě umění zdůrazněno nejen v obvyklé rovině interpretační, ale Paľa se tentokrát publiku představil v trojroli houslisty, violisty a skladatele. Orchestr pod vedením Mariána Lejavy, který se souborem navázal spolupráci po roční odmlce, provedl světovou premiéru Paľova koncertu pro housle a smyčce Ossth (2019).  více

Poslední operní premiérou Národního divadla Brno uvedenou v tomto roce se stal titul Hurvínek prodává nevěstu, který vznikl v koprodukci s Divadlem Spejbla a Hurvínka. Premiéra pokračuje v tematickém zaměření spojeném s rokem české hudby a odehrála se 24. listopadu ve velkém sále divadla Reduta.  více

Čtvrtečním koncertem s titulem Bruckneriana odstartovala Filharmonie Brno pod vedením šéfdirigenta Dennise Russella Daviese abonentní řadu Filharmonie v divadle I. Orchestr provedl skladby Antona Brucknera a Stanisława Skrowaczewského, polsko-amerického dirigenta a skladatele, který se Brucknerovu dílu celoživotně věnoval. Před publikum nastoupili hráči s karmínovými šerpami s nápisem Hraju forte!, čímž se připojili k iniciativě Nenechme kulturu utichnout, která upozorňuje na podfinancování kultury a staví se proti vládnímu plánu investovat v příštím roce do kultury pouhých 0,64 % státního rozpočtu a vzdaluje se tak čím dál více svému slibu vydávat alespoň jedno procento.  více

Nejnovější produkcí Komorní opery Hudební fakulty Janáčkovy akademie múzických umění se stala Korunovace Poppey italského skladatele přelomu renesance a baroka Claudia Monteverdiho a libretisty Giovanniho Francesca Busenella. Tato Monteverdiho poslední opera měla premiéru v roce 1643 při benátském karnevalu a je jednou z prvních oper, které námět čerpaly z reálných historických událostí. V Divadle na Orlí mělo nové nastudování, v režii Vladimíra Johna, který poněkud upravil obsazení a několik rolí sloučil, premiéry 18. a 19. listopadu 2023. V hlavních rolích během první reprízy 21. listopadu vystoupili Jana Tajovská Krajčovičová (Agripina), Zuzana Jeřábková (Nerone), Zuzana Badárová (Poppea), Anna Zedníčková (Ottavia), Laura Uhorskaiová (Ottone), Václav Jeřábek (Seneca), Michael Robotka (Arnalta), Pavel Valenta (Lucano, Nutrice, 1. voják, 1. Senekův žák), Vladislav Agamuradov (Liberto, Console, 2. voják, 2. Senekův žák), Denis Zjatik (Mercurio, Littore, Tribuno, 3. Senekův žák), Nela Drozdová (Fortuna, Valleto), Veronika Zaplatilová (Virtu, Drusilla) a Petra Burgetová (Amore, Damigella).  více

Britská skupina The Beatles je širokou veřejností i mnohými hudebními kritiky považována za jednu z nejúspěšnějších, nejvlivnějších a nejpokrokovějších kapel všech dob. Zájem o jejich hudbu neochabuje ani po více než půl století od rozpadu legendy a vydání posledního alba Let It Be v roce 1970. Což mj. potvrzuje výběr písní na novém albu kytaristy, pedagoga a publicisty Milana Bátora, který na svoje nově vzniklé LP I Beatles nahrál osmnáct písní této čtyřky v úpravě pro sólovou kytaru z pera italského kytaristy a skladatele Maria Gangiho. Brněnský křest alba proběhl v pondělí 20. 11. ve vile Löw-Beer, tedy týden po křtu ostravském.  více

Pod Filharmonií Brno již devět sezón funguje projekt Orchestrální akademie Filharmonie Brno (OAFB) umožňující mladým talentovaným hudebníkům získat orchestrální praxi v profesionálním tělese. Touto cestou si orchestr vychovává další generace hráčů, ať už stálých či externích. Působení zde však dává mladistvým také příležitost ukázat svůj um v komorní hudbě a v koncertní řadě s názvem Mladá krev aneb Hudba zblízka. Její první sezónní koncert se konal ve středu 15. listopadu v Besedním domě.  více

Baladas da Luta, Bojové balady, je název šestého alba brazilské zpěvačky Mariany Da Cruz a její švýcarsko-brazilské kapely Da Cruz. Jde o kombinaci moderní hudby, která spojuje latinskoamerickou tradici a současné elektronické prvky, se silnými texty. V nich autorka bojuje za práva žen, vymezuje se proti diktaturám a konkrétně kritizuje atmosféru, jaké se v Brazílii vytvořila za vlády dnes už bývalého autoritářského prezidenta Bolsonara. Skupina Da Cruz vystoupila v srpnu 2023 na festivalu Brasil Fest Brno. Rozhovorem, který jsme po skončení jejich koncertu na Zelném trhu pořídili, se k tomuto festivalu vracíme. Odpovídají zpěvačka Mariana Da Cruz a hráč na klávesové nástroje a producent Ane Hebeisn, vystupující jako Ane H.  více

První abonentní koncert 68. filharmonické sezony se nesl v duchu oslav. Ve čtvrtek se v Besedním domě připomínalo významné životní jubileum brněnského skladatele, sbormistra a ředitele Českého filharmonického sboru Brno Petra Fialy (*1943). Na koncertě zazněla dvě oslavencova díla, z toho v prvním případě dokonce světová premiéra Pocta Leoši Janáčkovi vzniklá na objednávku Filharmonie Brno a Nadace Leoše Janáčka, v podání Filharmonického dechového kvinteta Brno, varhaníka Petra Kolaře a Filharmonie Brno, kterou řídil Robert Kružík. Druhá půle večera patřila jinému jubileu a sice 190. výročí narození Johannese Brahmse (1833–1897), na jehož počest zazněl Koncert a moll pro housle a violoncello v nastudování Romana Patočky (housle) a Václava Petra (violoncello) za doprovodu Filharmonie Brno.  více

Román Doktor Faustus německého spisovatele a nositele Nobelovy ceny za literaturu Thomase Manna se stal inspiračním východiskem Brno Contemporary Orchestra v čele s dirigentem Pavlem Šnajdrem pro uspořádání stejnojmenného koncertu v neděli 5. listopadu v bývalé pitevně dnešní Fakulty výtvarných umění Vysokého učení technického v Brně (FaVU VUT). Hlavní postava knihy, skladatel Adrian Leverkühn, trpí zákeřnou nemocí (zastupující Faustova Mefistofela), která ho dovede až k šílenství a přesvědčení o krizi evropské kultury – hudby především. V zoufalství je Leverkühn ochoten přistoupit i na smlouvu s ďáblem, když pro něj bude znamenat schopnost dále tvořit. Svými skladbami však popírá dosavadní vývoj. O hledání dokonalosti v hudbě, popírání všech předchozích funkčních principů a postavení racia – logiky a přísné matematiky do popředí se snažili také skladatelé, jejichž díla na koncertě zazněla v podání jmenovaného ansámblu a zpěvaček Ireny Troupové (soprán), Sylvy Čmugrové (mezzosoprán).  více

Janáček na start! – tak se jmenoval koncert u příležitosti programového představení 9. ročníku Mezinárodního operního a hudebního festivalu Janáček Brno 2024. Mahenovo divadlo se v sobotu 4. listopadu zaplnilo nejen festivalovými fanoušky, ale také zahraničními novináři, politiky a významnými osobnostmi z oblasti kultury. Kromě hudebních děl posluchačům nabídl řadu zvučných jmen – Kateřina Kněžíková (soprán), Václava Krejčí Housková (mezzosoprán), Josef Špaček (housle) a v neposlední řadě Robert Kružík, který se v rámci večera představil jak v roli dirigenta řídícího Orchestr Janáčkovy Opery NdB, tak i violoncellisty.  více

Muzikálová komedie The Addams Family se stala poslední novinkou na Hudební scéně Městského divadla Brno. Diváky čeká ironická, lehce morbidní a lákavě hororová podívaná pro celou rodinu. Vznikla hudební inscenace, která servíruje slavný popkulturní fenomén dneška, dále velkou dávku nadsázky i chytlavých melodií. A o tom že je po této švihlé famílii divácký hlad, svědčí i fakt, že je třicet nabízených repríz bezmála vyprodáno…  více

Komorní Koncert premiér III navázal na linii započatou na podzim roku 2021. Program byl složen výhradně ze světových premiér děl autorů, kteří byli osloveni uskupením ConTRIOlogy. Až na výjimku v podobě ...con un oir... bolivijského skladatele Elgara Alandii, zazněly 26. října ve sklepní scéně Divadla Husa na provázku skladby českých autorů: Matouše Hejla, Iana Mikysky, Vojtěcha Dlaska a Tomáše Vtípila. Uskupení ConTRIOlogy, ve složení Jana Vondrů – zpěv, Žaneta Vítková – akordeon a Michal Grombiřík – cimbál, se zrodilo v roce 2016 v prostředí Janáčkovy akademie múzických umění a zaměřuje se na interpretaci soudobé klasické hudby a volnou improvizaci.  více

Jak zní propojení starých a novodobých nástrojů se soudobým hudebním jazykem předvedl v Červeném kostele sbor Ensemble Versus za doprovodu tělesa Ensemble Opera Diversa pod taktovkou Gabriely Tardonové. Dramaturgická linie úterního večera se nesla v duchu spojení díla Carla Gesualda da Venosy (1566–1613) a světové premiéry skladby Exsultet kmenového autora Ondřeje Kyase (*1979), která v sobě nese i party psané pro cink (Radovan VašinaJan Klimeš), trombón (Pavel Novotný) a theorbu (Marek Kubát).  více

Jednotka akademického rapu známá spíše pod zkratkou J.A.R. vydala v červnu letošního roku, po více než šesti letech od poslední desky, dlouho očekáváné album Jezus Kristus Neexistus? a na podzim vyjela na turné s názvem Co tě nezabije, to tě zmrzačí. Zahajovací koncert se uskutečnil 19. října v brněnském klubu Fléda. Jelikož byl ale velmi rychle vyprodaný, kapela se spolu s pořadateli dohodla na přidání reprízy o dva dny později.  více

Hudební festival Moravský podzim včera nabídnul poslední koncert. Návštěvníkům letos předložil pestrý program opírající se o myšlenku zvýraznění pozapomenutých děl či méně známých autorů z řad staré i nové hudby. Festival svým paralelním projektem Nový svět Moravského podzimu také poukázal na mladé talenty, které na sebe už nyní upozorňují.  více

Nejčtenější

Kritika

Poslední letošní orchestrální koncert Ensemblu Opera Diversa, uvedený pod názvem Double Concerto, kladl důraz na speciální vztah mezi tímto souborem a slovenským, v Brně působícím houslistou Milanem Paľou (*1982). Toto propojení bylo na úterním koncertu v Domě umění zdůrazněno nejen v obvyklé rovině interpretační, ale Paľa se tentokrát publiku představil v trojroli houslisty, violisty a skladatele. Orchestr pod vedením Mariána Lejavy, který se souborem navázal spolupráci po roční odmlce, provedl světovou premiéru Paľova koncertu pro housle a smyčce Ossth (2019).  více