Prolomit horizont: procesí za hradby města Brna

Prolomit horizont: procesí za hradby města Brna

Zbožné putování patřilo k důležitým svátečním událostem v lidském životě. Ono vytržení z běžného rytmu a vcelku přesně organizovaný program pouti si většina z nás představit asi nedokáže. Protože ale k slavnostním procesím nedílně patřila hudba a k putování obecně také zbožné písně, stojí za to se na chvíli nad tímto putováním zastavit. Tím spíše, že barokní Brno mělo v tomto ohledu naprosto výsadní postavení: žádné jiné královské město nebylo obklopeno tolika významnými poutními místy, jak to ostatně vysvítá i z jedné vzdělávací příručky tehdejšího faráře ve Veverské Bitýšce Valentina Bernarda Jestřábského.

V tom také lid moravský ne malé, ale veliké znamení lásky k blahoslavené Rodičce Boží ukazuje, když na její svatá místa, které sama Panna Maria sobě zvolila, mnohými zázraky je ozdobila a zvelebila, valně v velikém počtu a s velikou pobožností putují; jako do Tuřan, do Křtin, na Vranov, na Svatý Kopec nad Holomoucí, hlavním moravským městem, do Nyklšpurku, do Žárušic, do Brna k svatému Tomáši, kdež jest zázračný obraz Panny Marie, od svatého Lukáše evangelisty malovaný, a jinam: Také do cizích zemí putují; jako do Čech na Svatou Horu, do Marie Celly v Štýrsku. Za starodávna, a ještě za mých mladých let pamatuji já (který tyto věcí píši) bývaly veliké pouti Moravanův do polské země do Častochova, kdežto také jest zázračný obraz Panny Marie od svatého Lukáše evangelisty malovaný: Item do Kalvárie též v Polsku. […] Ano také vzalo počátek putování od Moravanův do Marie Celly v Štýrsku. (Stellarium novum …, Olomouc 1701, s. 299).

Prastaré poutní místo v bezprostřední blízkosti Brna, které si velmi oblíbil kardinál Ditrichštejn, je už v polovině 17. století oslavováno dvěma literárními díly. Česky psané pojednání Divotvorná Marije bohužel zůstalo v rukopise, oproti němu latinský spis Diva Turzanensis jezuity Bohuslava Balbína (Olomouc 1658) je jedním z vůbec prvních pojednání o poutních místech. Obě dvě díla mají mnoho společného, včetně shodných pasáží, přičemž jejich vzájemný vztah nebyl dosud uspokojivě objasněn. Díky novému vydání Balbínova díla v českém překladu zásluhou tuřanských farníků je dnes možné zahlédnout kousek onoho zmizelého světa: Balbínem popisovanou malebnou krajinu na cestě z Brna do Tuřan, ale i svět zázraků. Mezi ty originálnější patří příběh o tom, kterak se starobylá socha Panny Marie Tuřanské nenechala dát přivolaným malířem opravit (zmalovat), nebo Balbínem oblíbené historky o bolesti zubů a jejich nápravě (v tomto díle navíc skrytě prodchnuté jezuitským ostnem proti zmíněnému kardinálovi z Ditrichštejna).

Poutníkům do Tuřan však sloužila především příručka dalšího jezuity Joanna Dilata, který s brněnskou kolejí spojil téměř celý svůj život: patřil mezi studentské obránce Brna v roce 1645, napsal životopis svého učitele P. Martina Středy a jeho oslavný spis na habsburský rod byl prvním dílem, vydaným v obnovené brněnské tiskárně roku 1689. Do té doby však v Brně tiskárna nefungovala, takže v roce 1682 vydal Dilatus svou Mariánskou pouť (Marianische Kirchfahrt) v poměrně vzdáleném Kladsku. Ve srovnání s učeným a mnohovrstevnatým latinským pojednáním spolubratra Balbína mířil Dilatus svou příručkou s množstvím mariánských poutních písní (žel bez melodií) bezpochyby především na Brňany jakožto časté tuřanské poutníky. Tehdy se už také o poutní provoz v Tuřanech důsledně starali jezuité z brněnské koleje, kteří zde od roku 1666 měli svou rezidenci (tamní péči o hudbu snad bude v budoucnu věnována další esej).

Dalším významným poutním místem a rovněž mariánskou svatyní byly Křtiny. Z příručky vytištěné roku 1668 v Litomyšli vyplývá, že právě do Křtin putovali pravidelně sodálové, tedy členové mariánské družiny z brněnského jezuitského gymnázia. Příručka dokonce obsahuje notovanou latinskou píseň, nadepsanou jako litanie – rozjímání o celém životě Panny Marie (Regina caeli laetare – Laetare Mater Dei). Toto pojednání s názvem Mariophilus peregrinus („Putující ctitel Panny Marie“) sepsal Godefridus Olenius, tehdejší rektor (představený) zmíněné latinské sodality Nanebevzetí Panny Marie, ale především opat premonstrátského kláštera v Zábrdovicích, do jehož správy Křtiny náležely. I v následujících desetiletích zábrdovičtí premonstráti o „své“ poutní místo důsledně pečovali. Včetně výstavby tamní rezidence lze v této péči shledávat zajímavou paralelu k jezuitským Tuřanům. V brněnském kontextu je zajímavé, že v pozměněné podobě a již jen s obecnou dedikací (k libosti všech mariánských milovníkův) vyšlo původní Oleniovo dílo v české (Poutník křtinský, Brno 1706) a německé verzi (Kyritainer Wallfahrt, Brno 1707).

Ještě trochu starší než latinská poutní příručka pro brněnské studenty je širším vrstvám určené pojednání Oudolí křtinské (Litomyšl 1665). V rámci tradičních příběhů zázračných uzdravení projevuje jejich zapisovatel nečekaný smysl pro humor. Například oddíl věnovaný uzdravení chromých otevírá takto: Nějaký Pavel Doležel, aby příjmění svému zadosti učinil, tři léta ustavičně v posteli své ležel a pro veliké bolesti obouch noh, nebohý Doležel, vstáti, méněji choditi mohl… Pozoruhodný je také neobvyklý příběh z Vyškova, datovaný do roku 1650. Obyvatelé tohoto biskupského města patřili k obzvláštním ctitelům Panny Marie Křtinské. S prosbou o uzdravení se k ní modlil i jistý vyškovský trubač, který měl kromě vytrubování z radniční věže hudební povinnosti také při bohoslužbách ve farním chrámu. Rád si zdřímnul a měl zálibu v pití. To byly příčiny jeho (prvního) pádu. Prosil a byl uzdraven, dostál svému slibu a pouť do Křtin vykonal. Ze svého pádu se však nepoučil a tak při druhém pádu z věže mu už Panna Marie nepomohla. Konečně Oudolí křtinské obsahuje ve svém závěru dvě poutní písně, které se mají zpívat „jako“ – a jednou z těchto vzorových písní je slavná Michnova vánoční Chtíc aby spal, vydaná ve sbírce Česká mariánská muzika roku 1647.

Podobně jako se jezuité a premonstráti starali o „svá“ poutní místa v Tuřanech a Zábrdovicích, četnými spisy dělali reklamu svému poutnímu místu také pauláni ve Vranově u Brna. Jiné tehdy oblíbené místo v okolí Brna, filiální mariánský kostelík v Líšni, tak zůstal po této stránce zanedbán.

Přímo z barokního Brna vyrážela od farního kostela sv. Jakuba nejméně čtyři procesí do roka. Svátostné průvody s duchovními i chrámovými hudebníky směřovaly v tradičních termínech do Tuřan (2. neděle po velikonocích), do Líšně (na svátek Navštívení Panny Marie, tedy 2. července) a do Vranova na svátek Narození Panny Marie (8. září). Slavnostní charakter měl především začátek a konec vlastního procesí, před příchodem na poutní místo se často velký dav poutníků uspořádal, duchovenstvo a přisluhující se oděli do bohoslužebných rouch a průvod pak k poutnímu místu často provázela slavnostní hudba. Podle městských účtů dostávali chrámoví hudebníci odměny za účast na procesích do Vranova a Mikulova (1630) a Křtin (1638). Procesí do Vranova se konalo jakožto záslibné na poděkování za záchranu města před poslední morovou epidemií v roce 1714. Zdá se však, že tato tradice byla ještě starší. Při prvních příznacích oné morové epidemie, která se v Brně objevila už v roce 1713, městská rada uvažovala o zrušení tradičního procesí do štýrského Maria Zell s tím, že by farníci místo toho putovali na Vranov, do Křtin, Tuřan a Líšně.

Konečně poutní místo Maria Zell bylo tradičním cílem procesí svatojakubské farnosti od roku 1648 na poděkování za záchranu Brna před švédskými vojsky. Poutníci vycházeli vždy 20. srpna a podle mariazellské poutní příručky (Berthold Sternegger, Sechstes Jahr-Hundert…, Steyr 1758) dorazili na místo 26. srpna. Na počátku září pak bratrstvo Nejsvětější Trojice při kostele sv. Jakuba konalo děkovné shromáždění k Nejsvětější Trojici za šťastně vykonanou pouť. Farníky tradičně doprovázeli také brněnští kapucíni a městští hudebníci, ostatně právě výpravnost procesí, počítaje v to i umění hudební, bylo jakousi vizitkou samotného města. Při delších procesích, kterým čtrnáctidenní putování do Maria Zell vévodilo, byly z Brna samozřejmě vypraveny také vozy s potřebným proviantem, které tu a tam také mohly svézt vyčerpané poutníky.

Samotné téma však zdaleka vyčerpané není. Z 18. a 19. století se dochovalo množství poutních písní a poutních příruček, ostatně tradice takto organizovaných poutí zanikla až v průběhu první poloviny 20. století.

Zdroje:

Tomáš Malý – Vladimír Maňas – Zdeněk Orlita: Vnitřní krajina zmizelého města. Náboženská bratrstva barokního Brna, Brno 2010.
Jiří Sehnal: Hudba v magistrátních účtech Brna do konce třicetileté války. In: Historická Olomouc a její současné problémy IV. Olomouc 1983.

Obr.: Frontispis Balbínova díla Diva Turzanensis (Olomouc 1658, výřez a celek)

Komentáře

Reagovat

Zatím nebyl přidán žádný komentář..

Dále si přečtěte

Zbožný zpěv byl dříve chápán jako vhodné zaměstnání duše při bohoslužbě, podobně jako se obvykle doporučoval růženec nebo modlitby k jednotlivým částem mše. V gymnaziálním prostředí se takto rozvinul zvyk zpívat při každodenní ranní mši jednu delší latinskou píseň, jejíž text si studenti zároveň osvojili. Tento peleton písní na čele se sekvencí Stabat Mater dolorosa se tímto způsobem dostal do obecného intelektuálního povědomí. Mizet z něj začal vlastně až ve 20. století.  více

Jednotliví moravští krajští hejtmané se ve svých odpovědích shodují v tom, že dotyční hudebníci by si měli povinně hledat jiný, čestnější zdroj obživy. Těm, kteří tak neučiní, by například znojemský hejtman nedovolil živit se hudbou, dokonce by zakázal vlastnictví hudebního nástroje.  více

Letošní dotace pro kulturu v Brně jsou schváleny, ale zápis z příslušného jednání zastupitelstva města Brna zatím na webu města ještě zpřístupněn není. Z podivné perspektivy historika se tedy nabízí výlet do první poloviny 18. století. Hledaným tématem nicméně zůstává vztah vedení města k hudbě. Její věčný úpadek dokumentují staré archivy i nedávná píseň skupiny Buty.  více


Soubor Ensemble Opera Diversa brněnským posluchačům již několikrát představil skladby Davida Matthewse (*1943), dokonce se ve většině případu jednalo o světové či české premiéry. Ke skladatelovu letošnímu jubileu přispělo jmenované těleso, respektive jeho komorní odnož Diversa Quartet v čele s dramaturgem Jiřím Čevelou koncertem 20. září v prostorách Vily Löw–Beer. Programu sestavenému z děl skladatelů, kteří jsou úzce spojeni s osobností Davida Matthewse, včetně jeho autorské skladby, předcházela hodinová beseda za přítomnosti samotného skladatele. Matthews je skladatel britského původu s dlouholetými vazbami na brněnský okruh skladatelů a muzikologů. Kromě účasti na tzv. bytových seminářích v osmdesátých letech ho pojí také přátelství s několika osobnostmi jako je skladatel, pedagog a hobojista Pavel Zemek Novák (*1957).  více

V pondělí 18. září se v Rytířském sále Nové radnice uskutečnilo velmi neobyčejné přijetí: primátorka Markéta Vaňková iniciovala setkání více než třech desítek sbormistryň a sbormistrů, kterým tak při příležitosti projektu Rok sborů vyjádřila dík za jejich soustavný přínos k obohacování brněnské hudební scény a za mimořádnou péči o kulturní život našeho města. Fakt, že se v Brně můžeme pyšnit stovkou aktivních pěveckých sborů fungujícími napříč generacemi a profesemi, s sebou totiž nepřináší pouze velké množství koncertů či kultivaci talentů. Aktivní sborová komunita znamená pro město také početnou skupinu lidí věnujících volný čas společné tvůrčí činnosti a v neposlední řadě právě sboristé tvoří i poučené publikum pravidelně navštěvující ostatní kulturní akce.  více

Filharmonie Brno v čele se šéfdirigentem Dennisem Russellem Davisem a Českým filharmonickým sborem Brno vkročila 14. září v Janáčkově divadle do nové 68. sezony. Nadcházející koncertní sezona 2023/2024 nabídne pestrou paletu koncertních cyklů. Mnohé z večerů jsou v rámci oslav roku české hudby (2024) věnovány právě českým skladatelům a jejich (nejen) hudebnímu odkazu. Filharmonie ale také pořádá nebo se podílí na významných mezinárodních festivalech jako je například Moravský podzim, který začne prvního října. Těleso si pro svůj zahajovací koncert vybralo monumentální vokální dílo Gustava Mahlera – jeho druhou symfonii s podtitulem Vzkříšenívíce

Již nezvyklý podtitul „XI. ročník hudebních a divadelních slavností předtím, než…“ dával tušit, že jedenáctý ročník festivalu Olomoucké barokní slavnosti bude něčím výjimečný. Jen málokdo však nejspíše věděl, že závěrečný koncert 11. ročníku festivalu bude také jeho posledním večerem vůbec. Koncert souboru Societas Incognitorum pod uměleckým vedením Eduarda Tomaštíka, který se odehrál v sobotu 9. září v olomouckému kostele Panny Marie Sněžné, totiž uzavřel nejen letošní festivalovou řadu, ale také celou jedenáctiletou historii Olomouckých barokních slavností. V úvodní řeči však zazněl také příslib, že Volantes Orchestra (rezidenční orchestr festivalu) bude ve své činnosti nadále pokračovat. Jeho činnost by mohla určitým způsobem zaplnit tuto nově vzniklou díru na olomouckém festivalovém trhu.  více

Vlaky jako symbol odjezdu, příjezdu a návratu byly hlavním tématem druhého ročníku Mezinárodního festivalu židovské kultury ŠTETL FEST, který se konal na přelomu srpna a září. Čtyřdenní program v sobě propojil historické události židovských spoluobčanů odvezených z Brna do koncentračních táborů za druhé světové války s novodobými příběhy Ukrajinců, kteří do jmenovaného města před válkou utekli. Jako připomínka těchto událostí byl při zahájení festivalu na brněnském hlavním nádraží odhalen Památník zmizelých a na vybraných brněnských náměstích si mohou občané až do konce září prohlédnout výstavu Příběhy z Ukrajiny. Závěrečný koncert v režii Škampova kvarteta s podtitulem Vlaky konaný v neděli 3. září v Besedním domě byl pomyslnou tečkou za festivalem, při níž se hudebně i historicky umocnila otázka opouštění a návratů.  více

Poslední koncert hudebního multižánrového Festivalu Špilberk se příznačně nesl v duchu dobývání středověkých království. Návštěvníci si totiž přišli vychutnat soundtrack k počítačové hře Kingdom Come: Deliverance, jež zazněl v neděli 27. srpna v podání Filharmonie BrnoPěveckého sboru Masarykovy univerzity a Středověké hudby Bakchus pod taktovkou skladatele, aranžéra, dirigenta, houslisty a autora hudby Jana Valtyvíce

Jak vypadá spojení swingové kapely s operním zpěvákem ukázal projekt Nebe na zemi ve čtvrtek 24. srpna nádvoří hradu Špilberk. Zpěvák, herec, scenárista, režisér a především umělecký vedoucí ansámblu Melody Makers Ondřej Havelka společně s barytonistou Adamem Plachetkou si pro své příznivce připravili velkolepou show založenou na písních a textech Jaroslava Ježka, Jana Wericha a Jiřího Voskovce.  více

Dvacátý čtvrtý ročník Festivalu Špilberk v Brně odstartoval třetí srpnovou neděli známými melodiemi francouzských filmů s Jeanem-Paulem Belmondem. Pestrý festivalový program divákům nabídl večer plný slavných árií a orchestrálních kusů s příhodným titulem Carpe noctem (Užívej noci). Koncert s motivem lásky a tematicky související s tajemnou večerní dobou se konal ve středu 23. srpna na brněnském hradě. Za doprovodu hostující Janáčkovy filharmonie Ostrava pod taktovkou mladé talentované Aleny Hron se jako hlavní sólistka představila sopranistka Veronika Rovnávíce

Do posledního místa zaplněná rozlehlá bazilika ve starobylém německém klášteře Eberbach vestoje aplaudovala brněnským umělcům, kteří zde v pátek uvedli Symfonii č. 2 c moll Gustava Mahlera. Devadesátiminutovou symfonii (jednu z autorových nejrozsáhlejších) známou pod názvem Vzkříšení zde uvedla Filharmonie Brno (FB) ve spolupráci s Českým filharmonickým sborem Brno (ČFSB). V sólových partech se představily dvě pěvkyně brněnské opery Pavla Vykopalová a Jana Hrochová, orchestr dirigoval také domácí Dennis Russel Davies. Tento unikátní program zahájí i letošní filharmonickou sezonu v Brně.  více

S bluesovým písničkářem a výrobcem kytar Janem Ficem hovoříme o jeho třetím albu Homunkulus. Ale nejen o něm. Dostane se i na témata jako předskakování před Robertem Crayem, využití trámů z brněnského Moulin Rouge nebo obnovení spolupráce s trampskou skupinou The Honzíci.  více

Brněnská písničkářka Yana natočila své první album Journey of the Soul v irském Dublinu a pozvala si na ně řadu špičkových irských hudebníků.  více

Mezinárodní soubor Ensemble Fantasmi zaměřující se na starou hudbu a založený flétnistou Paulem Leenhoutsem při menším evropském turné vystoupil v Olomouci, na znojemském hudebním festivalu a zavítal také do Brna. Divákům se představil v pondělí 24. července v Červeném kostele, kde si spolu s přizvanými zpěváky připravil vokálně-instrumentální díla českých barokních skladatelů. Ve stejném duchu se nesl i recenzovaný koncert konaný v Sále Milosrdných bratří 25. července, který byl zároveň posledním večerem zmíněného turné. Svým podtitulem Musica Bohemica poukazoval na rozmanitý program, tvořený pouze instrumentálními díly z per českých komponistů období baroka a klasicismu.  více

Italský soubor Il Giardino Armonico pod vedením dirigenta a flétnisty Giovanniho Antoniniho patří mezi nejlepší světové ansámbly věnující se staré hudbě a existuje jen málo důvodů k pochybám o tomto tvrzení. O to větší radost měli návštěvnici koncertu s podtitulem Barokní afekty, který se odehrál v programu Hudebního festivalu Znojmo 21. července v jízdárně Louckého kláštera. Zde soubor Il Giardino Armonico vystoupil znovu po pěti letech s promyšleným a virtuózním programem sestávajícím z děl Antonia Vivaldiho, Pietra Antonia Locatelliho, Georga Friedricha Händela a – trochu překvapivě – Isanga Yuna.  více

Hudební festival Znojmo je krůček od svého velkého jubilea – příští rok oslaví 20 let existence – jednu z největších dramaturgických lahůdek si prezident festivalu Jiří Ludvík a umělecký ředitel Roman Válek přichystali již na tento rok. Letos je tomu totiž přesně 300 let, co ve Znojmě zazněla gratulační serenata pro Alžbětu Kristýnu, manželku císaře Karla VI., La Concordia de‘ pianeti (Harmonie planet) dvorního vicekapelníka Antonia Caldary na libreto Pietra Pariatiho. Premiéra operního představení v režii Tomáše Ondřeje Pilaře a s hudebním doprovodem orchestru a sboru Czech Ensemble Baroque pod taktovkou Romana Válka (sbor řídila Tereza Válková) se uskutečnila 20. července v jízdárně Louckého kláštera. Jako sólisté vystoupili mezzosopranistka Dagmar Šašková (Venuše), sopranistka Hana Blažíková (Diana), kontratenorista Andreas Scholl (Jupiter), kontratenorista Valer Sabadus (Apollon), kontratenorista Franco Klisovic (Karel VI. /Mars), tenorista Jaroslav Březina (Merkur) a barytonista Adam Plachetka (Saturn). Samotná císařovna Alžběta Kristýna byla v rámci inscenace ztvárněna hned ve dvou podobách – jako 32letou ji představila tanečnice Lydie Švojgerová a jako 59letou Ladislava Košíková. V samotném závěru se na scéně objevila rovněž mladinká Magdalena Nešporová jako představitelka nejmladší z císařovniných dcer Marie Amálie. Choreografii připravil Martin Šinták a kostýmy navrhla Ivana Ševčík Mikloškovávíce

Písničkář Slávek Janoušek v poslední době spolupracuje s básníkem Jiřím Žáčkem. Poté, co vydal album jeho zhudebněných básniček pro děti Koťata a album veršů pro dospělé Učitel Žáčkovi, Žáček učiteli, přichází v roce svých 70. narozenin s novinkou Život je krátký. Jde znovu o zhudebněné básně Jiřího Žáčka, tentokrát opět pro dospělé posluchače.  více

Nejčtenější

Kritika

Soubor Ensemble Opera Diversa brněnským posluchačům již několikrát představil skladby Davida Matthewse (*1943), dokonce se ve většině případu jednalo o světové či české premiéry. Ke skladatelovu letošnímu jubileu přispělo jmenované těleso, respektive jeho komorní odnož Diversa Quartet v čele s dramaturgem Jiřím Čevelou koncertem 20. září v prostorách Vily Löw–Beer. Programu sestavenému z děl skladatelů, kteří jsou úzce spojeni s osobností Davida Matthewse, včetně jeho autorské skladby, předcházela hodinová beseda za přítomnosti samotného skladatele. Matthews je skladatel britského původu s dlouholetými vazbami na brněnský okruh skladatelů a muzikologů. Kromě účasti na tzv. bytových seminářích v osmdesátých letech ho pojí také přátelství s několika osobnostmi jako je skladatel, pedagog a hobojista Pavel Zemek Novák (*1957).  více