Večer pro jubilanta Davida Matthewse

Večer pro jubilanta Davida Matthewse

Soubor Ensemble Opera Diversa brněnským posluchačům již několikrát představil skladby Davida Matthewse (*1943), dokonce se ve většině případu jednalo o světové či české premiéry. Ke skladatelovu letošnímu jubileu přispělo jmenované těleso, respektive jeho komorní odnož Diversa Quartet v čele s dramaturgem Jiřím Čevelou koncertem 20. září v prostorách Vily Löw–Beer. Programu sestavenému z děl skladatelů, kteří jsou úzce spojeni s osobností Davida Matthewse, včetně jeho autorské skladby, předcházela hodinová beseda za přítomnosti samotného skladatele. Matthews je skladatel britského původu s dlouholetými vazbami na brněnský okruh skladatelů a muzikologů. Kromě účasti na tzv. bytových seminářích v osmdesátých letech ho pojí také přátelství s několika osobnostmi jako je skladatel, pedagog a hobojista Pavel Zemek Novák (*1957).

Večer otevřelo rané dílo Gustava Mahlera (1860–1911) Klavírní kvartet a moll. Nedokončený opus představuje autorovo jedno z mála komorních instrumentálních děl, které se dochovaly. Kvartet Mahler napsal v šestnácti letech, tedy ve velmi mladém věku, a můžeme v něj vycítit vlivy Mendelssohna nebo Schumanna. I když se jedná o ranou kompozici, mnohé prvky – expresivita, inklinace ke katarzi, náhlé kontrasty – předjímají jeho vrcholný hudební styl. Skladba byla do programu zařazena s ohledem na kompoziční propojení Davida Matthewse s Mahlerovým pozdně romantickým hudebním jazykem. Kromě toho tyto dva skladatele také pojí skutečnost, že Matthews se podílel na rekonstrukci Mahlerovy nedokončené Symfonie č. 10, která v dokončené verzi byla vydána v roce 1976. Klavírní kvartet a moll v nastudování členů Diversa Quartet a klavíristky Kristýny Znamenáčkové vynikalo barevností, zřetelným přeléváním motivů mezi nástroji a nekonečnou tenzí jež směřovala ke zmíněné katarzi. Čistota hudebního projevu a přesná, zřetelná artikulace dominovala především v klavírním partu, zejména ve figuracích a akordických rozkladech.

eod_David Matthews_foto_archiv_souboru_02

Skladba Double for David Matthews brněnského skladatele Petra Grahama (*1952) pro flétnu a klarinet svým laškovným, hravým a proměnlivým charakterem zafungovala jako instrumentační a zvukový kontrast vůči předchozímu dílu. Peter Graham ji sice zkomponoval už v roce 1990, ale v případě recenzovaného koncertu měli diváci možnost si dílo vychutnat v excelentním podání Evy Bergerové (flétna) a Jiřího Tolara (klarinet). Duet dedikovaný letošnímu jubilantovi vychází také hudebním materiálem z jeho smíšeného sboru. „Tónové výšky v úvodní části jsou převzaty z vnitřních hlasů jednoho smíšeného sboru od Davida Matthewse. V dalším průběhu je pak pracováno jak s těmito tóny, tak s intervaly, které mezi nimi vznikají.“ píše ve svém autorském komentáři Peter Graham. Jednovětá skladba je zřetelně rozdělena do několika kontrastních ploch (skladatelem označených jako A, B, C atd), během kterých se střídá vážný, poetický charakter s odlehčenými úseky plnými „škádlení“, rytmičnosti a tanečních prvků.

Pavel Zemek Novák se s britským autorem seznámil při svých pobytech ve Velké Británii. Právě tam v Gloucestershire v roce 2000 měly světovou premiéru Novákovy Variace na painswický chrámový hymnus (někdy také uváděno jako Mariánské variace) pro klavírní kvartet. Skladba meditativního rázu vznikala mezi lety 1999–2000 z podnětu Painswick Music Society, které je věnována. Půdorys vychází z trojlodní architektury katedrály v Painswicku a pojítkem jsou zde tři Ritornely, které v sobě graficky schovávají písmeno „M“ jako Maria. O pohybovém plánu formy hovoří autor takto: „…v klasické (klasicko-romantické) tradici je tato pohybová koncepce uplatněna v pomalých větách – jde o neustále se zrychlující pohyb směrem k závěru. Ve Variacích je tato koncepce pohybu uplatněna v průběhu celého cyklu. Rychlý pohyb variačních částí připomíná měnící se život kolem katedrály (změny ročních dob), neměnnost ritornelů zase připomíná její neměnnost.“ K mariánské tiché modlitbě odkazuje i hojné užití nízké dynamiky (pp, ppp) a nápaditá instrumentace. Kombinace hudebního materiálu, technik a nástrojů, jež zde skladatel používá, umocňují onu jemnost a křehkost hudebního okamžiku. Zvláště nápaditě vyznívaly části s klavírem ve vysoké poloze, jež doplňovalo pizzicato ve smyčcích. Dále pasáže s dusítkem či s precizně vypsanými trylky, a v neposlední řadě ojedinělé vícevrstevnaté témbrové plochy místy se přibližující stratofonii. Mnohé motivy a figurace v klavírním partu svým melodicko-rytmickým charakterem připomínaly zpěv ptáků (zejména v úvodní části Levá loď – Jaro). V poslední části s názvem Kaple sv. Petra (Zima) se se svým exponovaným, rozsahově i hmatově náročným sólem posluchačům představila violoncellistka Iva Wiesnerová. Jako celek působí kompozice dojmem zachycení nálady či oné proměny, o níž se zmiňuje Pavel Zemek Novák v komentáři, a kterou interpreti svým výkonem přesvědčivě přetavili do zvukové podoby.

eod_David Matthews_foto_archiv_souboru_01

David Matthews u Benjamina Brittena (1913–1976) působil jako asistent Brittenovy stálé hudební asistentky na festivalu v Aldeburgh. Brittenovy pomáhal s úpravami jeho děl, která následně dirigoval na tomto festivalu. Připravoval revize a nové kritické edice Brittenových skladeb pro nakladatelství Faber Music a za pomyslný vrchol přátelství a spolupráce s Brittnem můžeme považovat jeho monografii o tomto skladateli. Proto není divu, že do koncertního programu byla zařazena Brittenova raná skladba Rhapsody pro smyčcové kvarteto. Tento kus nepatří mezi frekventovaně provozovaná díla britského klasika, a proto nemůžeme s jistotou říci, jestli se i v tomto případě nejedná o českou premiéru. Obdobně jako tomu bylo u Mahlera, i Benjamin Britten smyčcový kvartet napsal v mladém věku (patnáct let) na počátku roku 1929. Zvuková hutnost a hustá faktura odkazují spíše na pozdně romantický styl, ve výstavbě a naléhavosti mnohdy podobný úvodní Mahlerově skladbě. Jednovětá skladba v sobě ukrývá zastřené harmonie i dostatek prostoru pro sóla violy a houslí. V podání Diversa Quartet se jednalo o precizní, procítěné a opět velmi expresivní pojetí.

Poslední kus, který na koncertě zazněl, byl Klavírní kvintet, op. 92. několikrát zmiňovaného oslavence Davida Matthewse z roku 2004. Zároveň byla čtyřvětá skladba druhou českou premiérou v programu (premiéra díla se uskutečnila v Cardiffu 2004). Hlavními pilíři, o které se kompozičně autor opírá, jsou diatonika, polyfonie a taneční plochy v tomto případě dobře znatelné ve druhé větě Tango. Urgente. Krajní lyrické části doprovází také dialogičnost, prosvětlená barva, která je v klavíru zahušťována sázenými akordy, či všeobecně rozmanitější pohyb a svižné tempo. Pomalá, v pořadí třetí věta je zkomponovaná na principu ciaccony, při níž ostinátní téma putuje napříč nástroji. Téma se také pokaždé posouvá o jednu tercii nahoru, takže při třetím opakování se vrátí do původní pozice. Statičnost, jež číší z ostinátního principu této formy, díky nápadité instrumentaci nezaváněla jednotvárností. Vrcholem celé skladby je tedy poslední čtvrtá věta vyrůstající z motivu zvonů, které skladatel zaslechl z jednoho kláštera při své dovolené v Itálii. Zvony ho inspirovaly pro vytvoření hudebního materiálu, se kterým nakládá v průběhu celé poslední části. Ta ústí dle slov skladatele do „nespoutané a bujaré“ kody.

Program:

Gustav Mahler: Klavírní kvartet a moll

Peter Graham: Double for David Matthews pro flétnu a klarinet

Pavel Zemek Novák: Variace na painswický chrámový hymnus

Benjamin Britten: Rhapsody pro smyčcové kvarteto

David Matthews: Klavírní kvintet, op. 92

Obsazení:

Diversa Quartet

Barbara Tolarová – 1. housle

Jan Bělohlávek – 2. housle

David Křivský – viola

Iva Wiesnerová – violoncello 

Kristýna Znamenáčková – klavír

Eva Bergerová – flétna

Jiří Tolar - klarinet

Foto archiv EOD

Komentáře

Reagovat

Zatím nebyl přidán žádný komentář..

Poslední letošní orchestrální koncert Ensemblu Opera Diversa, uvedený pod názvem Double Concerto, kladl důraz na speciální vztah mezi tímto souborem a slovenským, v Brně působícím houslistou Milanem Paľou (*1982). Toto propojení bylo na úterním koncertu v Domě umění zdůrazněno nejen v obvyklé rovině interpretační, ale Paľa se tentokrát publiku představil v trojroli houslisty, violisty a skladatele. Orchestr pod vedením Mariána Lejavy, který se souborem navázal spolupráci po roční odmlce, provedl světovou premiéru Paľova koncertu pro housle a smyčce Ossth (2019).  více

Poslední operní premiérou Národního divadla Brno uvedenou v tomto roce se stal titul Hurvínek prodává nevěstu, který vznikl v koprodukci s Divadlem Spejbla a Hurvínka. Premiéra pokračuje v tematickém zaměření spojeném s rokem české hudby a odehrála se 24. listopadu ve velkém sále divadla Reduta.  více

Čtvrtečním koncertem s titulem Bruckneriana odstartovala Filharmonie Brno pod vedením šéfdirigenta Dennise Russella Daviese abonentní řadu Filharmonie v divadle I. Orchestr provedl skladby Antona Brucknera a Stanisława Skrowaczewského, polsko-amerického dirigenta a skladatele, který se Brucknerovu dílu celoživotně věnoval. Před publikum nastoupili hráči s karmínovými šerpami s nápisem Hraju forte!, čímž se připojili k iniciativě Nenechme kulturu utichnout, která upozorňuje na podfinancování kultury a staví se proti vládnímu plánu investovat v příštím roce do kultury pouhých 0,64 % státního rozpočtu a vzdaluje se tak čím dál více svému slibu vydávat alespoň jedno procento.  více

Nejnovější produkcí Komorní opery Hudební fakulty Janáčkovy akademie múzických umění se stala Korunovace Poppey italského skladatele přelomu renesance a baroka Claudia Monteverdiho a libretisty Giovanniho Francesca Busenella. Tato Monteverdiho poslední opera měla premiéru v roce 1643 při benátském karnevalu a je jednou z prvních oper, které námět čerpaly z reálných historických událostí. V Divadle na Orlí mělo nové nastudování, v režii Vladimíra Johna, který poněkud upravil obsazení a několik rolí sloučil, premiéry 18. a 19. listopadu 2023. V hlavních rolích během první reprízy 21. listopadu vystoupili Jana Tajovská Krajčovičová (Agripina), Zuzana Jeřábková (Nerone), Zuzana Badárová (Poppea), Anna Zedníčková (Ottavia), Laura Uhorskaiová (Ottone), Václav Jeřábek (Seneca), Michael Robotka (Arnalta), Pavel Valenta (Lucano, Nutrice, 1. voják, 1. Senekův žák), Vladislav Agamuradov (Liberto, Console, 2. voják, 2. Senekův žák), Denis Zjatik (Mercurio, Littore, Tribuno, 3. Senekův žák), Nela Drozdová (Fortuna, Valleto), Veronika Zaplatilová (Virtu, Drusilla) a Petra Burgetová (Amore, Damigella).  více

Britská skupina The Beatles je širokou veřejností i mnohými hudebními kritiky považována za jednu z nejúspěšnějších, nejvlivnějších a nejpokrokovějších kapel všech dob. Zájem o jejich hudbu neochabuje ani po více než půl století od rozpadu legendy a vydání posledního alba Let It Be v roce 1970. Což mj. potvrzuje výběr písní na novém albu kytaristy, pedagoga a publicisty Milana Bátora, který na svoje nově vzniklé LP I Beatles nahrál osmnáct písní této čtyřky v úpravě pro sólovou kytaru z pera italského kytaristy a skladatele Maria Gangiho. Brněnský křest alba proběhl v pondělí 20. 11. ve vile Löw-Beer, tedy týden po křtu ostravském.  více

Pod Filharmonií Brno již devět sezón funguje projekt Orchestrální akademie Filharmonie Brno (OAFB) umožňující mladým talentovaným hudebníkům získat orchestrální praxi v profesionálním tělese. Touto cestou si orchestr vychovává další generace hráčů, ať už stálých či externích. Působení zde však dává mladistvým také příležitost ukázat svůj um v komorní hudbě a v koncertní řadě s názvem Mladá krev aneb Hudba zblízka. Její první sezónní koncert se konal ve středu 15. listopadu v Besedním domě.  více

Baladas da Luta, Bojové balady, je název šestého alba brazilské zpěvačky Mariany Da Cruz a její švýcarsko-brazilské kapely Da Cruz. Jde o kombinaci moderní hudby, která spojuje latinskoamerickou tradici a současné elektronické prvky, se silnými texty. V nich autorka bojuje za práva žen, vymezuje se proti diktaturám a konkrétně kritizuje atmosféru, jaké se v Brazílii vytvořila za vlády dnes už bývalého autoritářského prezidenta Bolsonara. Skupina Da Cruz vystoupila v srpnu 2023 na festivalu Brasil Fest Brno. Rozhovorem, který jsme po skončení jejich koncertu na Zelném trhu pořídili, se k tomuto festivalu vracíme. Odpovídají zpěvačka Mariana Da Cruz a hráč na klávesové nástroje a producent Ane Hebeisn, vystupující jako Ane H.  více

První abonentní koncert 68. filharmonické sezony se nesl v duchu oslav. Ve čtvrtek se v Besedním domě připomínalo významné životní jubileum brněnského skladatele, sbormistra a ředitele Českého filharmonického sboru Brno Petra Fialy (*1943). Na koncertě zazněla dvě oslavencova díla, z toho v prvním případě dokonce světová premiéra Pocta Leoši Janáčkovi vzniklá na objednávku Filharmonie Brno a Nadace Leoše Janáčka, v podání Filharmonického dechového kvinteta Brno, varhaníka Petra Kolaře a Filharmonie Brno, kterou řídil Robert Kružík. Druhá půle večera patřila jinému jubileu a sice 190. výročí narození Johannese Brahmse (1833–1897), na jehož počest zazněl Koncert a moll pro housle a violoncello v nastudování Romana Patočky (housle) a Václava Petra (violoncello) za doprovodu Filharmonie Brno.  více

Román Doktor Faustus německého spisovatele a nositele Nobelovy ceny za literaturu Thomase Manna se stal inspiračním východiskem Brno Contemporary Orchestra v čele s dirigentem Pavlem Šnajdrem pro uspořádání stejnojmenného koncertu v neděli 5. listopadu v bývalé pitevně dnešní Fakulty výtvarných umění Vysokého učení technického v Brně (FaVU VUT). Hlavní postava knihy, skladatel Adrian Leverkühn, trpí zákeřnou nemocí (zastupující Faustova Mefistofela), která ho dovede až k šílenství a přesvědčení o krizi evropské kultury – hudby především. V zoufalství je Leverkühn ochoten přistoupit i na smlouvu s ďáblem, když pro něj bude znamenat schopnost dále tvořit. Svými skladbami však popírá dosavadní vývoj. O hledání dokonalosti v hudbě, popírání všech předchozích funkčních principů a postavení racia – logiky a přísné matematiky do popředí se snažili také skladatelé, jejichž díla na koncertě zazněla v podání jmenovaného ansámblu a zpěvaček Ireny Troupové (soprán), Sylvy Čmugrové (mezzosoprán).  více

Janáček na start! – tak se jmenoval koncert u příležitosti programového představení 9. ročníku Mezinárodního operního a hudebního festivalu Janáček Brno 2024. Mahenovo divadlo se v sobotu 4. listopadu zaplnilo nejen festivalovými fanoušky, ale také zahraničními novináři, politiky a významnými osobnostmi z oblasti kultury. Kromě hudebních děl posluchačům nabídl řadu zvučných jmen – Kateřina Kněžíková (soprán), Václava Krejčí Housková (mezzosoprán), Josef Špaček (housle) a v neposlední řadě Robert Kružík, který se v rámci večera představil jak v roli dirigenta řídícího Orchestr Janáčkovy Opery NdB, tak i violoncellisty.  více

Muzikálová komedie The Addams Family se stala poslední novinkou na Hudební scéně Městského divadla Brno. Diváky čeká ironická, lehce morbidní a lákavě hororová podívaná pro celou rodinu. Vznikla hudební inscenace, která servíruje slavný popkulturní fenomén dneška, dále velkou dávku nadsázky i chytlavých melodií. A o tom že je po této švihlé famílii divácký hlad, svědčí i fakt, že je třicet nabízených repríz bezmála vyprodáno…  více

Komorní Koncert premiér III navázal na linii započatou na podzim roku 2021. Program byl složen výhradně ze světových premiér děl autorů, kteří byli osloveni uskupením ConTRIOlogy. Až na výjimku v podobě ...con un oir... bolivijského skladatele Elgara Alandii, zazněly 26. října ve sklepní scéně Divadla Husa na provázku skladby českých autorů: Matouše Hejla, Iana Mikysky, Vojtěcha Dlaska a Tomáše Vtípila. Uskupení ConTRIOlogy, ve složení Jana Vondrů – zpěv, Žaneta Vítková – akordeon a Michal Grombiřík – cimbál, se zrodilo v roce 2016 v prostředí Janáčkovy akademie múzických umění a zaměřuje se na interpretaci soudobé klasické hudby a volnou improvizaci.  více

Jak zní propojení starých a novodobých nástrojů se soudobým hudebním jazykem předvedl v Červeném kostele sbor Ensemble Versus za doprovodu tělesa Ensemble Opera Diversa pod taktovkou Gabriely Tardonové. Dramaturgická linie úterního večera se nesla v duchu spojení díla Carla Gesualda da Venosy (1566–1613) a světové premiéry skladby Exsultet kmenového autora Ondřeje Kyase (*1979), která v sobě nese i party psané pro cink (Radovan VašinaJan Klimeš), trombón (Pavel Novotný) a theorbu (Marek Kubát).  více

Jednotka akademického rapu známá spíše pod zkratkou J.A.R. vydala v červnu letošního roku, po více než šesti letech od poslední desky, dlouho očekáváné album Jezus Kristus Neexistus? a na podzim vyjela na turné s názvem Co tě nezabije, to tě zmrzačí. Zahajovací koncert se uskutečnil 19. října v brněnském klubu Fléda. Jelikož byl ale velmi rychle vyprodaný, kapela se spolu s pořadateli dohodla na přidání reprízy o dva dny později.  více

Hudební festival Moravský podzim včera nabídnul poslední koncert. Návštěvníkům letos předložil pestrý program opírající se o myšlenku zvýraznění pozapomenutých děl či méně známých autorů z řad staré i nové hudby. Festival svým paralelním projektem Nový svět Moravského podzimu také poukázal na mladé talenty, které na sebe už nyní upozorňují.  více

Nejčtenější

Kritika

Poslední letošní orchestrální koncert Ensemblu Opera Diversa, uvedený pod názvem Double Concerto, kladl důraz na speciální vztah mezi tímto souborem a slovenským, v Brně působícím houslistou Milanem Paľou (*1982). Toto propojení bylo na úterním koncertu v Domě umění zdůrazněno nejen v obvyklé rovině interpretační, ale Paľa se tentokrát publiku představil v trojroli houslisty, violisty a skladatele. Orchestr pod vedením Mariána Lejavy, který se souborem navázal spolupráci po roční odmlce, provedl světovou premiéru Paľova koncertu pro housle a smyčce Ossth (2019).  více