Přitahovat hudbou. Rozmach minoritského konventu

Přitahovat hudbou. Rozmach minoritského konventu

Oživení minoritského konventu v Brně a především prudký nárůst jeho popularity mezi obyvateli města, k němuž došlo v rozmezí druhé až čtvrté dekády 18. století, považovali již současní pozorovatelé za zázrak. S růstem obliby souvisel i příliv prostředků. V rozmezí necelých dvou desetiletí se areál minoritského konventu zásadním způsobem proměnil, stal se jedním z nejvýznamnějších komplexů barokní architektury a sakrálního umění. Jak ale k této proměně došlo? Proč minoritský konvent zažil takový rozmach? Jedním z podezřelých je hudba.

Na rozdíl od farních kostelů čelily barokní konventy výzvě skutečně přitáhnout věřící do svých chrámu, ke svým pobožnostem, a to pokud možno v pravidelném rytmu. Nešlo jen o otázku pouhé prestiže, ve hře byl také počet a výnos zbožných darů, legátů a fundací, případně finanční či hmotná výpomoc ze strany městské rady.

„Zcela opuštěn a vydán zapomnění.“ Kronikář brněnských minoritů takto přibližně v roce 1733 s nadsázkou zhodnotil situaci před rokem 1711. Kázání často odpadaly kvůli absenci posluchačstva; „gotický kostel, krásný a přednější než mnohé další starobylé chrámy, je obyvateli města opuštěn, protože podle nich minorité vymřeli na duchu“. Počátky dlouhotrvajícího úpadku minoritského kláštera bývají někdy kladeny už k roku 1495, kdy morová epidemie připravila o život 24 členů konventu. V roce 1639 poznamenal konvent vypuzení skupiny italských spolubratří v roce 1639 a zakrátko měl klášter jen čtyři řeholníky (řadu pikantních historek, vhodných pro bulvární tisk, vynecháváme jednoduše proto, že s hudbou přímo nesouvisejí). Na příkladu asi nejslavnějšího člena brněnského konventu, skladatele Giovanniho Battisty Aloisiho, je patrná volná vazba k samotnému klášteru. Ačkoli k roku 1635 údajně zastával funkci představeného, později byl Aloisi dlouhodobě vytížen jako farář pod pálavskými kopci a do brněnského kláštera přišel v roce 1665 vlastně jen zemřít.

Z hlediska strmě stoupající popularity konventu je skutečnou klíčovou postavou příběhu Barnabáš Freisler (z. 1732), řeholník s pověstí světce, který do Brna přišel v roce 1711. Zmíněná aureola mu obrazně otevírala všechny dveře: v kronice konventu je zdůrazňována jeho obliba mezi obyvateli města, ale také dobré vztahy s aristokracií (odkaz barona Wertemy) a špičkami domácí církevní hierarchie, na prvním místě s kardinálem Schrattenbachem (oba tito mecenáši mají své portréty v loretánském chrámu).

Výše uvedená fakta jsou obecně známá, přesto, nebo právě proto, je vhodné upozornit na širší souvislosti Freislerova brněnského působení. Narodil se roku 1671 ve Fulneku v rodině tkalce. Původní řemeslo ale opustil, aby u kapucínů vykonával funkce sakristána a varhaníka ve fulnecké loretě. Vedle zdokonalení v hudbě a smyslu pro liturgii, bohoslužbu, zde nepochybně získal také cenné zkušenosti s chrámovým a poutním provozem v konkurenčním prostředí. Samotný příchod kapucínů do Fulneka a později i zřízení a zvelebování loretánského komplexu totiž poznamenala nevraživost místního konventu augustiniánů kanovníků, kterému od jeho založení v roce 1389 příslušela i správa městské fary.

Freisler teprve v dospělém věku absolvoval během tří let gymnaziální studia u jezuitů v Opavě a tamtéž se v roce 1695 stal členem konventu minoritů. Řádové sliby vykonal o rok později, v roce 1697 byl vysvěcen na kněze a záhy na to mu byl svěřen úřad novicmistra. Do brněnského konventu přišel v roce 1711 s úkolem vykonávat opět funkce varhaníka a sakristána.

Záhy Freisler rozšířil odpolední pobožnosti, obnovil místní zbožná bratrstva a začal též usilovat o vybudování vlastní loretánské svatyně. V souvislosti s jeho horlivostí a pověstí svatosti klášterní kroniky vyprávějí o příkladné a neutuchající péči o umírající obyvatele města. Spolubratří se jej od roku 1722 údajně pokoušeli držet v konventu, aby se již tak vysílený nevyčerpával touto náročnou službou. Nicméně stále rostoucí množství zbožných darů Freislerovi umožňovaly realizovat jeho záměry, především výstavbu Lorety a Svatých schodů.

Jestliže připustíme, že Freisler i další členové konventu si byli vědomi potenciálu loretánského kostela s jeho pobožnostmi a především mimořádnými privilegii, pak je nutné za považovat za obdobně silné magnety širokou nabídku pohřbů (ve vyšších cenových kategoriích s uložením ostatků do jedné z klášterních krypt) a kvalitní liturgickou hudbu v obou chrámech. Freisler jakožto bývalý sakristán a varhaník si musel být plně vědom významu a přitažlivosti chrámového dekoru, do nějž lze zahrnout i hudbu. Snad právě ona byla jedním z pout prostého minority a kardinála Schrattenbacha, jedním z důvodů, proč tehdejší olomoucký biskup tak tíhnul ke konventu minoritů. Vedle Schrattenbacha se však u minoritů často angažoval i další hudbymilovný prelát, petrovský probošt Jan Matyáš z Thurnu a Vallesassiny. V praktické rovině se to projevilo v zásadním rozšíření liturgie ve prospěch bohoslužeb s figurální hudbou, tedy slavných zpívaných mší, nešpor a litanií.

Do roku 1725 si minorité najímali hudebníky od sv. Jakuba, což obnášelo dvě zásadní nevýhody: slavnostní liturgie se bez hudby neobešla a minorité tak byli zcela závislí na provozu ve farním kostele, protože tamní hudebníky mohli využívat jen v jejich volném čase; zároveň se však poměrně vysoké platby za každý jednotlivý výkon staly pro konvent neúměrnou finanční zátěží. Tehdejší kvardián Christ proto zmíněného roku smlouvu vypověděl a minorité „zavedli vlastní hudbu, která byla levnější.“ Nejspíše už tehdy seregenschorim stal Ignác Lukáš Antonín Beer, tehdy byly také pro loretánský kostel pořízeny nové varhany, jednomanuálový nástroje brněnského varhanáře Antonína Richtera v ceně 500 zlatých (za samotný nástroj, bez figurální výzdoby a štafírování).

Ze smlouvy uzavřené s ředitelem kůru vyplývá, že v průběhu roku bylo slouženo zhruba dvě stě deset mší (včetně výročních slavností bratrstev), doprovázených vícehlasou, vokálně instrumentální produkcí. Zhruba 150 z nich náleželo do kategorie běžné liturgické hudby; kromě nedělí a méně významných svátků se tento typ mší sloužil také každé úterý v konventním chrámu u oltáře sv. Antonína Paduánského. Z hudebního hlediska vyžadovaly tyto mše pouze čtyři zpěvní hlasy, dvoje housle (nebo jiné nástroje) a varhany, k čemuž bylo zapotřebí osmi hudebníků (nejvyšší hlas, diskant, byl obsazen dvěma chlapeckými zpěváky, alt pouze jedním). Slavnostnější typ mší (Extra Ordinari Musik), sloužených nejméně 45x v roce, vyžadoval nejméně třináct hudebníků, protože výše uvedené obsazení bylo doplněno zpravidla čtyřmi hráči na dechové nástroje (trompety, případně lesní rohy) a tympanistou.

Po dostavbě a vysvěcení Lorety (1726) se rozběhla náročná přestavba původního gotického chrámu svatých Janů. Slavné mše s Extra Ordinari Musik tak byly slouženy především v loretánském chrámu, kde se kůr s varhanami poměrně vysoko nachází v místě triumfálního oblouku a hudební produkce tedy byla dobře slyšet, ať se liturgie sloužila u kteréhokoli oltáře včetně toho ve Svaté chýši (většina věřících se do jejího malého prostoru stejně nevešla, přístup do ní měl nejspíše charakter zvláštní výsady). Hudebně náročné produkce se však neomezovaly pouze na mešní bohoslužby, figurálně se prováděly také nešpory a litanie, tedy obvyklý odpolední program velkých slavnostní v rámci církevního roku i minoritských bratrstev.

Zcela výjimečná je i výše ročního platu regenschoriho, smlouvou vyměřená na 350 zlatých rýnských ročně. Mzda byla v roce 1733 navýšena na celkové čtyři sta s odůvodněním, že Beer takto ztrácí nárok na další žádosti ohledně mimořádných odměn. Týkalo se to zejména červnového procesí, zřejmě vůbec nejprestižnější události v roce, protože konvent se zde prezentoval ve veřejném prostoru. V moravském kontextu bezkonkurenční výši Beerova platu lze vysvětlit tím, že z těchto peněz najímal regenschori všechny potřebné hudebníky. Vyplývá z toho zároveň, že krom samotného Beera, jím vychovávaných tří chlapeckých zpěváků a řádových hudebníků (nejčastěji varhaníka) konvent nezajišťoval stálé zaměstnání dalším hudebníkům. Tyto tři chlapce, dva diskantisty a altistu, měl regenschori každý týden ve volných dnech (recreations-tage) vyučovat hudbě. Ze smlouvy lze vyvodit, že uvádění nové liturgické hudby bylo žádoucí, avšak běžná praxe provádění liturgických skladeb prima vista (bez předchozího nácviku) zřejmě nebyla v případě chlapeckých zpěváků, přece jen méně zkušených než dospělých hudebníků, zcela bez rizika a proto se měl regenschori věnovat nácviku (damit in publico keine confusion entstehe).

Když se v roce 1733 slavnostně světily nové oltáře konventního chrámu, nejzasloužilejší člen konventu už nežil. Podobně kardinál Schrattenbach se musel ze slavnosti pro svůj zdravotní stav omluvit. Pro bezpochyby fyzicky náročné obřady, v jejichž rámci bylo nutné vysvětit konventní chrám i všech devět jeho oltářů, proto kardinál do Brna povolal svého taktéž hudbymilovného bratra Felixe Zikmunda (1674-1742), salcburského kanovníka a od roku 1727 biskupa v Lublani. Podle řádové kroniky začaly konsekrační obřady v sobotu 20. června 1733 o páté hodině ranní a skončily o půl desáté, protože bylo nutno do poledne odsloužit slavnou mši k zasvěcení kostela (de dedicatione ecclesiae) a zároveň dalších osm mší na ostatních nově konsekrovaných oltářích. Odpoledne následoval obvyklý program slavnostního dne, tedy zpívané nešpory, svátostné požehnání a litanie. Kardinálův bratr pak ještě před návratem do Lublaně / Laibachu stihl shlédnout také opery, dávané v biskupské rezidenci v Kroměříži.

Zpět k minoritům. Vzhledem k barokní epoše lze předpokládat obecně vyšší hudební vnímavost a také přitažlivost tehdejší liturgické hudby pro její aktuálnost. Důraz byl kladen na vnější lesk (zvuk trompet a tympánů). Z hlediska stylového navíc neexistovala zřetelná distinkce mezi dobovou chrámovou a světskou produkcí. Hudba neměla samozřejmý charakter, musela být aktivně vytvářena nebo vyhledávána; pro široké vrstvy byl právě chrám v zásadě jediným místem, kde se dala slyšet náročná, soudobá hudební produkce. Oblibu figurální hudby a význam chrámů brněnských minoritů jednoznačně dokládá také zřízení celkem devíti fundací v rozmezí let 1727–1735, založených z většiny laiky, ale také všemi minoritskými bratrstvy, jejichž výnos byl zcela nebo z podstatné části určen právě na liturgickou hudbu.

Lakonicky řečeno, minoritský konvent byl v první polovině 18. století výjimečný především tím, že zde bylo možné každý den (a nikoli jen o nedělích a svátcích) mimo jiné slyšet zřejmě kvalitní figurální hudbu dle dobové módy. O nedělích, úterých a sobotách ranní mše, ve všech dnech odpoledne pak litanie. Ona pravidelnost, s níž minorité jaksi zaplnili díru na trhu, pak i podle dnešních marketingových pravidel přispěla ke kýženému úspěchu.

Zdroje:

Foltýn, David (ed.): Encyklopedie moravských a slezských klášterů. Praha 2005, heslo Konvent minoritů s kostelem sv. Jana Křtitele a sv. Jana Evangelisty a s loretánskou kaplí (autoři Tomáš Borovský a Jiří Kroupa), s. 167–172.
Dokoupil, Vladislav: Dějiny moravských klášterních knihoven ve správě Universitní knihovny v Brně. Brno 1972
Sehnal, Jiří: Die Musikpraxis bei den Brünner Minoriten im 18. Jahrhundert. In: Plaude turba paupercula – Franziskanischer Geist in Musik, Literatur und Kunst. Konferenzbericht Bratislava, 4.–6. Oktober 2004. Ed. Ladislav Kačic. Bratislava 2005, s. 71–83.
Maňas, Vladimír: Lze chrám vzkřísit z mrtvých? Brněnský konvent minoritů v první polovině 18. století a jeho místo ve městě. Zprávy Vlastivědného muzea v Olomouci: Společenské vědy, Olomouc: Vlastivědné muzeumv Olomouci, 2012, roč. 304, suppl., s. 39-56.
Maňas, Vladimír: Přitahovat hudbou. Minoritský konvent v Brně a jeho rozkvět v první polovině 18. století, in: Opus musicum 44, 2012, č. 2, s. 6–19

Obr.: Blíže neurčené procesí před brněnskou loretou (výřez). Uloženo v Archivu města Brna, Sbírka grafik, kreseb a reprotisků (U 25), sign. VIII b 14.

Komentáře

Reagovat

Zatím nebyl přidán žádný komentář..

Dále si přečtěte

Stručné, ale případné vylíčení středověkých počátků procesí o svátku Božího těla v Brně zpřesňuje naši představu o zrodu fenoménu, který se spolu s nemnoha jinými udržel až do současnosti, a to i v Brně. Sekularizaci i jiným proměnám společnosti navzdory.  více

Ve srovnání se zprávami o množství nejrůznějších darů pro nový jezuitský kostel či o každoročním uvádění studentských dramat působí hudební dění v koleji jako popelka. Spíše než v kronikářských záznamech vystupuje její význam a předpokládaná kvalita prostřednictvím dochovaných účtů. Byla to právě hudba, která řadu obyvatel Brna i okolí lákala do jezuitského chrámu.  více

Poslední letošní orchestrální koncert Ensemblu Opera Diversa, uvedený pod názvem Double Concerto, kladl důraz na speciální vztah mezi tímto souborem a slovenským, v Brně působícím houslistou Milanem Paľou (*1982). Toto propojení bylo na úterním koncertu v Domě umění zdůrazněno nejen v obvyklé rovině interpretační, ale Paľa se tentokrát publiku představil v trojroli houslisty, violisty a skladatele. Orchestr pod vedením Mariána Lejavy, který se souborem navázal spolupráci po roční odmlce, provedl světovou premiéru Paľova koncertu pro housle a smyčce Ossth (2019).  více

Poslední operní premiérou Národního divadla Brno uvedenou v tomto roce se stal titul Hurvínek prodává nevěstu, který vznikl v koprodukci s Divadlem Spejbla a Hurvínka. Premiéra pokračuje v tematickém zaměření spojeném s rokem české hudby a odehrála se 24. listopadu ve velkém sále divadla Reduta.  více

Čtvrtečním koncertem s titulem Bruckneriana odstartovala Filharmonie Brno pod vedením šéfdirigenta Dennise Russella Daviese abonentní řadu Filharmonie v divadle I. Orchestr provedl skladby Antona Brucknera a Stanisława Skrowaczewského, polsko-amerického dirigenta a skladatele, který se Brucknerovu dílu celoživotně věnoval. Před publikum nastoupili hráči s karmínovými šerpami s nápisem Hraju forte!, čímž se připojili k iniciativě Nenechme kulturu utichnout, která upozorňuje na podfinancování kultury a staví se proti vládnímu plánu investovat v příštím roce do kultury pouhých 0,64 % státního rozpočtu a vzdaluje se tak čím dál více svému slibu vydávat alespoň jedno procento.  více

Nejnovější produkcí Komorní opery Hudební fakulty Janáčkovy akademie múzických umění se stala Korunovace Poppey italského skladatele přelomu renesance a baroka Claudia Monteverdiho a libretisty Giovanniho Francesca Busenella. Tato Monteverdiho poslední opera měla premiéru v roce 1643 při benátském karnevalu a je jednou z prvních oper, které námět čerpaly z reálných historických událostí. V Divadle na Orlí mělo nové nastudování, v režii Vladimíra Johna, který poněkud upravil obsazení a několik rolí sloučil, premiéry 18. a 19. listopadu 2023. V hlavních rolích během první reprízy 21. listopadu vystoupili Jana Tajovská Krajčovičová (Agripina), Zuzana Jeřábková (Nerone), Zuzana Badárová (Poppea), Anna Zedníčková (Ottavia), Laura Uhorskaiová (Ottone), Václav Jeřábek (Seneca), Michael Robotka (Arnalta), Pavel Valenta (Lucano, Nutrice, 1. voják, 1. Senekův žák), Vladislav Agamuradov (Liberto, Console, 2. voják, 2. Senekův žák), Denis Zjatik (Mercurio, Littore, Tribuno, 3. Senekův žák), Nela Drozdová (Fortuna, Valleto), Veronika Zaplatilová (Virtu, Drusilla) a Petra Burgetová (Amore, Damigella).  více

Britská skupina The Beatles je širokou veřejností i mnohými hudebními kritiky považována za jednu z nejúspěšnějších, nejvlivnějších a nejpokrokovějších kapel všech dob. Zájem o jejich hudbu neochabuje ani po více než půl století od rozpadu legendy a vydání posledního alba Let It Be v roce 1970. Což mj. potvrzuje výběr písní na novém albu kytaristy, pedagoga a publicisty Milana Bátora, který na svoje nově vzniklé LP I Beatles nahrál osmnáct písní této čtyřky v úpravě pro sólovou kytaru z pera italského kytaristy a skladatele Maria Gangiho. Brněnský křest alba proběhl v pondělí 20. 11. ve vile Löw-Beer, tedy týden po křtu ostravském.  více

Pod Filharmonií Brno již devět sezón funguje projekt Orchestrální akademie Filharmonie Brno (OAFB) umožňující mladým talentovaným hudebníkům získat orchestrální praxi v profesionálním tělese. Touto cestou si orchestr vychovává další generace hráčů, ať už stálých či externích. Působení zde však dává mladistvým také příležitost ukázat svůj um v komorní hudbě a v koncertní řadě s názvem Mladá krev aneb Hudba zblízka. Její první sezónní koncert se konal ve středu 15. listopadu v Besedním domě.  více

Baladas da Luta, Bojové balady, je název šestého alba brazilské zpěvačky Mariany Da Cruz a její švýcarsko-brazilské kapely Da Cruz. Jde o kombinaci moderní hudby, která spojuje latinskoamerickou tradici a současné elektronické prvky, se silnými texty. V nich autorka bojuje za práva žen, vymezuje se proti diktaturám a konkrétně kritizuje atmosféru, jaké se v Brazílii vytvořila za vlády dnes už bývalého autoritářského prezidenta Bolsonara. Skupina Da Cruz vystoupila v srpnu 2023 na festivalu Brasil Fest Brno. Rozhovorem, který jsme po skončení jejich koncertu na Zelném trhu pořídili, se k tomuto festivalu vracíme. Odpovídají zpěvačka Mariana Da Cruz a hráč na klávesové nástroje a producent Ane Hebeisn, vystupující jako Ane H.  více

První abonentní koncert 68. filharmonické sezony se nesl v duchu oslav. Ve čtvrtek se v Besedním domě připomínalo významné životní jubileum brněnského skladatele, sbormistra a ředitele Českého filharmonického sboru Brno Petra Fialy (*1943). Na koncertě zazněla dvě oslavencova díla, z toho v prvním případě dokonce světová premiéra Pocta Leoši Janáčkovi vzniklá na objednávku Filharmonie Brno a Nadace Leoše Janáčka, v podání Filharmonického dechového kvinteta Brno, varhaníka Petra Kolaře a Filharmonie Brno, kterou řídil Robert Kružík. Druhá půle večera patřila jinému jubileu a sice 190. výročí narození Johannese Brahmse (1833–1897), na jehož počest zazněl Koncert a moll pro housle a violoncello v nastudování Romana Patočky (housle) a Václava Petra (violoncello) za doprovodu Filharmonie Brno.  více

Román Doktor Faustus německého spisovatele a nositele Nobelovy ceny za literaturu Thomase Manna se stal inspiračním východiskem Brno Contemporary Orchestra v čele s dirigentem Pavlem Šnajdrem pro uspořádání stejnojmenného koncertu v neděli 5. listopadu v bývalé pitevně dnešní Fakulty výtvarných umění Vysokého učení technického v Brně (FaVU VUT). Hlavní postava knihy, skladatel Adrian Leverkühn, trpí zákeřnou nemocí (zastupující Faustova Mefistofela), která ho dovede až k šílenství a přesvědčení o krizi evropské kultury – hudby především. V zoufalství je Leverkühn ochoten přistoupit i na smlouvu s ďáblem, když pro něj bude znamenat schopnost dále tvořit. Svými skladbami však popírá dosavadní vývoj. O hledání dokonalosti v hudbě, popírání všech předchozích funkčních principů a postavení racia – logiky a přísné matematiky do popředí se snažili také skladatelé, jejichž díla na koncertě zazněla v podání jmenovaného ansámblu a zpěvaček Ireny Troupové (soprán), Sylvy Čmugrové (mezzosoprán).  více

Janáček na start! – tak se jmenoval koncert u příležitosti programového představení 9. ročníku Mezinárodního operního a hudebního festivalu Janáček Brno 2024. Mahenovo divadlo se v sobotu 4. listopadu zaplnilo nejen festivalovými fanoušky, ale také zahraničními novináři, politiky a významnými osobnostmi z oblasti kultury. Kromě hudebních děl posluchačům nabídl řadu zvučných jmen – Kateřina Kněžíková (soprán), Václava Krejčí Housková (mezzosoprán), Josef Špaček (housle) a v neposlední řadě Robert Kružík, který se v rámci večera představil jak v roli dirigenta řídícího Orchestr Janáčkovy Opery NdB, tak i violoncellisty.  více

Muzikálová komedie The Addams Family se stala poslední novinkou na Hudební scéně Městského divadla Brno. Diváky čeká ironická, lehce morbidní a lákavě hororová podívaná pro celou rodinu. Vznikla hudební inscenace, která servíruje slavný popkulturní fenomén dneška, dále velkou dávku nadsázky i chytlavých melodií. A o tom že je po této švihlé famílii divácký hlad, svědčí i fakt, že je třicet nabízených repríz bezmála vyprodáno…  více

Komorní Koncert premiér III navázal na linii započatou na podzim roku 2021. Program byl složen výhradně ze světových premiér děl autorů, kteří byli osloveni uskupením ConTRIOlogy. Až na výjimku v podobě ...con un oir... bolivijského skladatele Elgara Alandii, zazněly 26. října ve sklepní scéně Divadla Husa na provázku skladby českých autorů: Matouše Hejla, Iana Mikysky, Vojtěcha Dlaska a Tomáše Vtípila. Uskupení ConTRIOlogy, ve složení Jana Vondrů – zpěv, Žaneta Vítková – akordeon a Michal Grombiřík – cimbál, se zrodilo v roce 2016 v prostředí Janáčkovy akademie múzických umění a zaměřuje se na interpretaci soudobé klasické hudby a volnou improvizaci.  více

Jak zní propojení starých a novodobých nástrojů se soudobým hudebním jazykem předvedl v Červeném kostele sbor Ensemble Versus za doprovodu tělesa Ensemble Opera Diversa pod taktovkou Gabriely Tardonové. Dramaturgická linie úterního večera se nesla v duchu spojení díla Carla Gesualda da Venosy (1566–1613) a světové premiéry skladby Exsultet kmenového autora Ondřeje Kyase (*1979), která v sobě nese i party psané pro cink (Radovan VašinaJan Klimeš), trombón (Pavel Novotný) a theorbu (Marek Kubát).  více

Jednotka akademického rapu známá spíše pod zkratkou J.A.R. vydala v červnu letošního roku, po více než šesti letech od poslední desky, dlouho očekáváné album Jezus Kristus Neexistus? a na podzim vyjela na turné s názvem Co tě nezabije, to tě zmrzačí. Zahajovací koncert se uskutečnil 19. října v brněnském klubu Fléda. Jelikož byl ale velmi rychle vyprodaný, kapela se spolu s pořadateli dohodla na přidání reprízy o dva dny později.  více

Hudební festival Moravský podzim včera nabídnul poslední koncert. Návštěvníkům letos předložil pestrý program opírající se o myšlenku zvýraznění pozapomenutých děl či méně známých autorů z řad staré i nové hudby. Festival svým paralelním projektem Nový svět Moravského podzimu také poukázal na mladé talenty, které na sebe už nyní upozorňují.  více

Nejčtenější

Kritika

Poslední letošní orchestrální koncert Ensemblu Opera Diversa, uvedený pod názvem Double Concerto, kladl důraz na speciální vztah mezi tímto souborem a slovenským, v Brně působícím houslistou Milanem Paľou (*1982). Toto propojení bylo na úterním koncertu v Domě umění zdůrazněno nejen v obvyklé rovině interpretační, ale Paľa se tentokrát publiku představil v trojroli houslisty, violisty a skladatele. Orchestr pod vedením Mariána Lejavy, který se souborem navázal spolupráci po roční odmlce, provedl světovou premiéru Paľova koncertu pro housle a smyčce Ossth (2019).  více